Kontakt
801 044 060
334 880 060

biuro@ventussieci.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
od 9.00 do 17.00
Regulamin

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci Internet

I Definicje

§1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Abonent – podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy;

b) Cennik – Zestawienie cen wynikających z kosztów świadczenia usługi ;

c) MAC – unikatowy numer sprzętowy urządzenia sieciowego wchodzącego w skład zestawu instalacyjnego;

d) IP – unikatowy numer przyporządkowany urządzeniu sieciowemu wchodzącemu w skład zestawu instalacyjnego;

e) Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Abonentowi, uzyskiwany przez Abonenta podczas instalacji usługi;

f) Konsument – osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;

g) Lokal – miejsce, w którym świadczona jest Usługa, wskazane przez Abonenta w Umowie;

h) Regulamin – „Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci Internet”;

i) Usługa –  tj. usługa dostępu do sieci Internet, wraz z udogodnieniami towarzyszącymi, określonymi w Cenniku, świadczona w oparciu o dostęp bezprzewodowy;

j) Zestaw instalacyjny – komplet urządzeń służących do korzystania z Usługi, w skład którego wchodzą urządzenia z Listy referencyjnej;

k) Lista referencyjna- skład urządzeń: Modem, urządzenie klienckie, antena do 1 komputera (dł. Kabla 30m);

l) Usługa Dodana- Usługa dodatkowa na życzenie klienta - instalacja Routera WiFi


II Zakres i warunki świadczenia Usługi

§2

1. Firma VENTUS s.c. zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i
Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania;
2. Firma VENTUS s.c. zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta z Zestawu instalacyjnego;

§3

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest zawarcie Umowy;
2. Świadczenie Usługi oraz naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania umowy;

§4

W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego powiadomienia firmy VENTUS s.c. o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi, utracie MAC lub uzyskaniu MAC przez nieuprawnioną osobę trzecią;

b) ochrony oraz nieudostępniania swojego MAC, IP lub hasła osobom trzecim;

c) nie dokonywania prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody;

d) nie umożliwiania korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem;

e) nie prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet;

f) nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową firmy VENTUS s.c. lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów firmy VENTUS s.c., służących udostępnianiu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy firmy VENTUS s.c., przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość;

g) przestrzegania przepisów prawa, treści Regulaminu i Umowy, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy wykorzystaniu Usługi;
§5

1. Firma VENTUS s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych;

2. Firma VENTUS s.c. ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli Abonent narusza postanowienia § 4 pkt b)
– g) lub pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za Usługę przez okres dłuższy niż jeden Okres rozliczeniowy  o czym zostanie poinformowany  nie później niż 7 dni przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem świadczenia. Powyższe nie narusza prawa firmy VENTUS s.c. do rozwiązania Umowy na podstawie § 11 ust. 4;


(33) 488-00-60        801-044-060
                                        VENTUS s.c. K. Stawowczyk, R . Honkisz     

3. Ograniczenie lub zawieszenie przez firmę VENTUS s.c. świadczenia Usługi trwa do czasu usunięcia przyczyny będącej podstawą ograniczenia lub zawieszenia;

4. Ponowna aktywacja Usługi przez VENTUS s.c. po zaprzestaniu naruszeń, o których mowa w ust. 1, lub po uregulowaniu wymaganych należności skutkuje obciążeniem Abonenta opłatą zgodną z Cennikiem;

5. Firma VENTUS s.c. zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe – time out);


III Umowa o Świadczenie Usługi

§6

1. Umowa o Świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej;

§7

1. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela;

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

§8

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony, bądź określony na czas 12 lub 24 miesiące w zalezności od preferowanej przez Abonenta  usługi.

§9

Firma VENTUS s.c. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy:

a) w przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi ze względu na istniejące warunki techniczne;

b) w przypadku, gdy klient zalega lub zalegał z opłatami na rzecz firmy VENTUS s.c.;

§10

Firma VENTUS s.c. może uzależnić zawarcie Umowy od:

a) udostępnienia przez klienta danych przewidzianych w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800);

b) dostarczenia przez klienta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec firmy  VENTUS s.c.;

c) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej klienta, wynikającej z danych będących w posiadaniu firmy Ventus s.c. lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej;

§11

1. W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez Abonenta:

a) nie będącego Konsumentem – może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego;

b) będącego Konsumentem –

- w przypadku umowy na czas nieokreślony-  może być rozwiązana przez Abonenta w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego

- w przypadku umowy na czas określony (12 lub 24 miesiące)- może być rozwiązana po upływie okresu zawartego w regulaminie ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego w formie pisemnej. W przypadku braku rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony;
Umowa ta może być również rozwiązana w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia przed  upływem okresu zawartego w  regulaminie ze skutkiem poniesienia kosztów powstałych w  wyniku niewywiązania się z umowy, liczonych jako koszt ulgi promocyjnej, pomnożony o liczbę pozostałych, niewykorzystanych pełnych Okresów rozliczeniowych + koszty instalacji.

2. Abonent może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) z przyczyn leżących po stronie firmy VENTUS s.c. nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły w  takim przypadku rozwiązanie Umowy przez Abonenta może nastąpić do ostatniego dnia pełnego Okresu rozliczeniowego następującego po zakończeniu okresu, w którym usługa nie działała;
b) Firma VENTUS s.c. świadczy Usługę w sposób niezgodny z Umową;

3. Firma VENTUS s.c. może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika;

4. VENTUS s.c. może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, albo korzysta z MAC lub IP, których nie uzyskał w trakcie instalowania usługi;

 
(33) 488-00-60        801-044-060
                                        VENTUS s.c. K. Stawowczyk, R . Honkisz     

5. Firma VENTUS s.c. może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem           na koniec Okresu rozliczeniowego w przypadku:
a) Zaprzestania świadczenia Usługi;
b) Braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne;

6. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta
w Andrychowie, Plac Mickiewicza 2A/7;


§12

1. Abonent może dokonywać zmian pakietów oraz treści zawartych w  umowie poprzez podpisanie aneksu po wcześniejszym zatwierdzeniu możliwości zmian przez operatora;

2. W przypadku umowy na na czas nieokreślony:
- podpisanie aneksu dotyczącego zmiany pakietu na promocyjny, może wiązać się ze zmianą czasu trwania umowy z nieokreślonego na określony 12 lub 24 miesięczny;

3. W przypadku umowy na czas określony (12 lub 24 miesiące):
- podpisanie aneksu dotyczącego zmiany pakietu przed upływem okresu zawartego w  regulaminie, skutkuje umownym przyjęciem nowego pełnego okresu  trwania umowy łączącego się wybranym pakietem promocyjnym
- aneks nie może dotyczyć pakietu w kwocie niższej I okresie krótszym niż obowiązujący;

4. Wszystkie zmiany należy dokonywać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego;

IV Odpowiedzialność

§13

1. Firma VENTUS s.c. odpowiada za nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa;

2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 1/15 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę;

5. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy;

§14

1. Firma VENTUS s.c. świadczy Usługę z zachowaniem wskaźników  jakości określonych przepisami prawa;

2. Firma VENTUS s.c. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet;

3. W ramach obsługi serwisowej firma VENTUS s.c. zapewnia Abonentowi:

a)  instalację usługi w ramach możliwości technicznych;

b) okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek;

c) techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi po zgłoszeniu przez Abonenta, obejmującą:

- pomoc w instalacji Zestawu instalacyjnego i konfiguracji Usługi oraz Usług dodanych;

- eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącza;

- usuwanie awarii;

d) możliwość telefonicznej obsługi obejmującej (nie dotyczy usługi SMS):

- uzyskiwanie informacji o Usłudze;

- pomoc w wyborze Zestawu instalacyjnego, odpowiadających wymogom Klienta;

- obsługę Abonenta na odległość w zakresie składania zleceń i realizacji Usługi w ramach Umowy, zgodnie z aktualną ofertą i cennikami firmy VENTUS s.c., z wyłączeniem realizacji zleceń, które wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej;

- pomoc techniczną i zgłoszenie usterek i awarii;

- złożenie reklamacji;
§15

1. Firma VENTUS s.c. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi;
b) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich;
c) rejestracji domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi;
d) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem § 12 ust. 3);
e) wadliwe działanie Usługi w przypadku zainstalowania i użytkowania sprzętu, który nie występuje na Liście referencyjnej;
f) następstwa udostępnienia przez Abonenta Jego MAC lub IP osobom trzecim;

§16


Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez użytkowników sieci Internet, posługujących się Jego MAC lub IP;

V Opłaty

§17

1. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za korzystanie z Usługi oraz Usług dodanych zgodnie z Cennikiem do 10 dnia każdego okresu rozliczeniowego;

2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje:

a) dostęp do sieci Internet o określonej w Cenniku prędkości transmisji danych;

b) udogodnienia towarzyszące, określone w Cenniku;

3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego Okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim
Okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej;

§18

1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia podpisania umowy;

2. Abonenci  którzy podpisali umowę w okresie od 01-06-2013, otrzymują pierwszy pełny miesiąc dostępu do sieci internet GRATIS!

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek firmy VENTUS s.c.;

4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat firma VENTUS s.c. nalicza odsetki ustawowe wynoszące 10% rocznie opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki ;
VI Reklamacje

§19

Abonent może składać reklamacje z tytułu nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi;

§20

1. Reklamacja może zostać złożona w Biurze Obsługi Klienta  w Andrychowie, Plac Mickiewicza 2A/7,

2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie  w Biurze Obsługi Klienta w Andrychowie, Plac Mickiewicza 2A/7, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną oraz telefonicznie  tylko i wyłącznie pod numerami: (33) 488-00-60, (0) 801-044--060;

§21

1. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d) numer umowy;

e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty;

f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;

g) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej;

2. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby firmy;

§22

3. Firma VENTUS s.c. udziela w formie pisemnej lub drogą elektroniczną odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia;

4. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 30 dni, reklamacje uznaje się za przyjętą;

VII Postanowienia przejściowe i końcowe


§23

W sprawach nieuregulowanych w  Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
 Prawo telekomunikacyjne;

§24

1. Firma VENTUS s.c. powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy;

2. Firma VENTUS s.c. powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego
Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy;

3. Doręczenie Regulaminu lub Cennika może nastąpić w formie przesyłki elektronicznej, dostarczonej na adres poczty elektronicznej abonenta podany w umowie;
Mapa zasięgu

Rzetelna Firma

firmy.net
firmy.net

WebTekst